LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

ADVOKATKONTORET - ADVOKAT HELGE TAGGATZ

ADVOKATKONTORET (Advokat Helge Taggatz) har adresse Nr. Bredgade 10, 6933 Kibæk, og kan kontaktes på telefon 43 71 76 70 samt via e-mail advokat@besked.com.

Kontoret, der er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr. 28052782, har klientbankkonti i Rise Flemløse Sparekasse.

I tilfælde af sparekassens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb, svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i sparekassen, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til, eller den er bestemt til, hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb på op til 10 mio. euro i indtil 12 måneder efter, at beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside, www.gii.dk.

Advokaterne hos ADVOKATKONTORET er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos ADVOKATKONTORET er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos Lloyd's of London. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, der er udøvet af kontoret, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontoret anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos ADVOKATKONTORET er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Endvidere gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær, der er opkrævet af ADVOKATKONTORET, og/eller utilfredshed med en af kontorets advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

🙂 KONTORET BESVARER GERNE EVENTUELLE TVIVLSSPØRGSMÅL

Nyeste kommentarer

11.05 | 09:55

Stor tak for din hjælp til vores testamente. Kan varmt anbefale dig til andre